Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY


Internetový obchod www.mojahimalaya.sk sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.    Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojahimalaya.sk, je spoločnosť WEBee, s. r. o., sídlo: Veterná 43 931 01 Šamorín, IČO: 46634908, DIČ: 2023494473, bankové spojenie FIO banka, číslo účtu: 2800376785 / 8330 (FIO banka), IBAN: SK28 8330 0000 0028 0037 6785, SWIFT: FIOZSKBAXXX. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38197/T​.

1.2. Orgánom dozoru a dohľadu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, Trnavská 52, 826 45 Bratislava a Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Waredyne Systems, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala výrobky zo stránky www.mojahimalaya.sk. (ďalej len „kupujúci“).

 

2.    Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom zmluvy uzavretej na diaľku. Táto zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

3.    Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

3.3.1. Odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty - tovar bude Kupujúcemu odoslaný ako balík na poštu  prostredníctvom Slovenskej pošty. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 3 €.

3.3.2. Odoslanie prostredníctvom kuriéra UPS. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 5 €.


3.4. Cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke a kupujúci je o nej riadne informovaný.

3.5. Objednávky sú odosielané len v rámci Slovenskej republiky.

 

4.    Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba na dobierku - zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérskej službe. Tento druh platby za tovar je spoplatnený 2,00 € (reálnymi nákladmi, ktoré musí predávajúci uhradiť doručovateľovi (Sl. pošte, kuriérovi) za službu dobierka )
4.1.2. Platba vopred bankovým prevodom - zákazníkovi sú po uskutočnení objednávky emailom zaslané údaje na prevod. Objednávka je odoslaná po pripísaní platby na účet predávajúceho. Tento druh platby za tovar je bezplatný.

5.    Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku stornovať zaslaním písomnej žiadosti o storno objednavky na mailovu adresu info@mojahimalaya.sk, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej zaevidovania v systéme. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10 pracovných dní.

 

6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod www.mojahimalaya.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní. O tomto je zákazník informovaný aj v emailovom potvrdení o objednávke, kde je link na stránku s informáciami o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Stránka sa nachádza na http://www.mojahimalaya.sk/odstupenie

6.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:

6.2.1. Emailom na info@mojahimalaya.sk

6.2.2. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Zámerne vynechané

 

8.    Reklamácia

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na výrobky sa vzťahuje záručná doba podľa platného obchodného zákonníka Slovenskej republiky t.j. 24 mesiacov.

8.3. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.3.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti WEBee, s. r. o., Post Box 5, 90043, Kalinkovo balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

8.4. Nežiadúce a vedľajšie účinky kozmetických výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu

8.5. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

8.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

9.    Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o podmienkach ochrany osobných údajov nájdete na tejto podstránke

 

10. Pravidlá upravujúce zvýhodnené akcie na tovar, poštovné, darčeky alebo iné akcie

10.1.   Zvýhodnené akcie vyhlasuje predávajúci a kupujúci sú o nich informovaní na stránkach www.mojahimalaya.sk. Zaregistrovaní užívatelia sú o akcii informovaní aj pomocou newsletteru.

10.2.   Predávajúci má právo akcie v priebehu ich trvania meniť.

10.3.   V prípade zľavy formou zľavového kódu zadávaného v 2.kroku objednávky bude zákazníkovi uplatnený iba 1 kód, a to ten s najvyššou zľavou.

10.4.   Výherné výrobky zadarmo sú odosielané len v rámci Slovenskej republiky.

 

11. Diskusia k výrobkom

11.1. Diskusné príspevky k výrobkom su vyjadrením sukromných názorov návštevníkov stránky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

11.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré budu propagovať iné firmy, produkty alebo internetové stránky.

 

12. Partnerský affiliates program

12.1. Do partnerského affiliates programu sa môže registrovať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

12.2. Každému registrovanému affiliates partnerovi bude vygenerovaná unikátna linka, ktorá mu bude slúžiť na registráciu jeho zákazníkov.

12.3. Každý zákazník, ktorý sa následne do internetového obchodu zaregistruje prostredníctvom unikátnej linky partnera, bude automaticky zaradený pod jeho partnerské konto. Z každej jeho realizovanej a zaplatenej objednávky získava partner províziu 10 %.

12.4. V prípade, ak nevyplatená provízia presiahne sumu 20 €, je potrebné, aby registrovaný partner informoval prevádzkovateľa internetového obchodu e-mailom na info@mojahimalaya.sk a dohodol si vyplatenie provízie.

12.5. Peniaze budú partnerovi poslané na účet vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca, kedy o zaslanie provízie požiada.

12.6. Výška provízie a suma potrebná na vyplatenie provízie môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek upravená, avšak prevádzkovateľ musí partnerov o tejto zmene informovať minimálne 1 týždeň vopred.

12.7. Partnerský program môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek zrušený. V takomto prípade prevádzkovateľ partnerom túto skutočnosť oznámi a vyplatí tým, ktorí o to požiadajú, ich aktuálnu províziu do 1 mesiaca od oznámenia zrušenia programu.

 

13.    Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

13.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

13.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Dátum aktualizácie obchodných podmienok - 20.1.2018

FAQ - Frequently Asked Questions

 

1. Ako objednávať tovar?

 

Tovar je možné objednať prostredníctvom našej internetovej stránky www.mojahimalaya.sk. V prípade záujmu o špecifické výrobky Himalaya, odber vo väčšom množstve alebo veľkoobchodný odber nás prosím kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

2. Aká je cena a spôsob doručenia?

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriéra. Doručenie trvá približne 2 dni a cena za doručenie je 2,5 EUR, resp. 3,9 EUR.

 

3. Je možné tovar vrátiť alebo vymeniť?

Podľa zákona je možné tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych pracovných dní od prevzatia. U nás do 30 dní. Tovar musí byť nepoužitý, v opačnom prípade nie je jeho vrátenie možné.

 

4. Aký je postup pri platbe bankovým prevodom?

Pri vypĺňaní objednávky pri výbere spôsobu platby a doručenia vyberte možnosť „Platba bankovým prevodom“. Následne po ukončení objednávky vám bude odoslaný email s informáciami potrebnými k bankovému prevodu.

 

5. Kedy dostanem tovar zaplatený bankovým prevodom?

Tovar bude expedovaný najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia platby na náš účet, vo väčšine prípadov je však odoslaný do 48 hodín.

 

6. Je možné zmeniť alebo stornovať objednávku, ktorá bola zaevidovaná v systéme?

Objednávku zaevidovanú v systéme je možné telefonicky alebo emailom zmeniť alebo stornovať do 1 hodiny od odoslania. Po 1 hodine sa objednávka stáva záväznou.

 

7. Je možné pri platbe vopred na účet stornovať zaplatenú objednávku?

Stornovať zaplatenú objednávku je možné iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 

8. Ako viem, že moja objednávka bola prijatá a bude odoslaná?

O prijatí a odoslaní objednávky bude zákazník informovaný emailom.

 

9. Kde nájdem informácie o stave svojej objednávky?

Stav svojej objednávky môžete sledovať po prihlásení sa na stránke www.mojahimalaya.sk. Kliknutím na „Objednávky“ sa zobrazí zoznam vašich objednávok aj s aktuálnym statusom.

 

10. Aká je minimálna hodnota objednávky?

Minimálna hodnota objednávky nie je určená, no s nižšou hodnotou objednaného tovaru sa zvyšuje jeho jednotková cena, keďže cena za dopravu je rovnaká ako pri 1 výrobku, tak pri napríklad 5 výrobkoch. Preto je výhodnejšie objednať si naraz viac kusov tovaru.

 

11. Môžem nakupovať v e-shope ako firma/živnostník?

V našom e-shope môže nakupovať aj firma/živnostník. Pri objednávaní tovaru je dôležité v registrácii vyplniť fakturačné údaje spoločnosti, na ktorú bude následne vystavená faktúra.

 

12. Posielate tovar aj do zahraničia?

Tovar je možné poslať aj mimo SR, po uskutočnení objednávky je potrebne túto skutočnosť uviesť do poznamky k objednávke. Po odoslaní objednávky Vám bude následne zaslaná upravená objednávka, kde Vám bude vypočítana presná výška poštovných nákladov do krajiny, ktorú uvediete ako doručovaciu adresu. Po doručení opravenej faktúry bude potrebné objednávku uhradiť vopred prostredníctvom bankového prevodu. Na dobierku zasielky do zahraničia neposielame.


13. Je možné nakupovať bez registrácie?

Prostredníctvom e-shopu je možné nakupovať aj bez registrácie.

Doprava

Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50 €.

Telefón

02 / 44 555 003

E-mail