OBCHODNÉ PODMIENKY


Internetový obchod www.mojahimalaya.sk sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.    Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojahimalaya.sk, importérom a  predajcom kozmetiky Himalaya na Slovensku je spoločnosť Ventas, s.r.o., sídlo:  Jungmannova 2, 851 01 Bratislava, IČO:  45 392 986, DIČ: 2022969586, IČ DPH: SK2022969586, bankové spojenie Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2200395907/8330. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63036/B.

1.2. Výrobcom kozmetiky Himalaya je spoločnosť The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore, 562 123, India

1.3. Orgánom dozoru a dohľadu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, Trnavská 52, 826 45 Bratislava a Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

1.4. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Ventas, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala výrobky zo stránky www.mojahimalaya.sk. (ďalej len „kupujúci“).

 

2.    Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom zmluvy uzavretej na diaľku. Táto zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

3.    Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach sú uvedené vrátane 20 % DPH a nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

3.3.1. Odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty - tovar bude Kupujúcemu odoslaný 2. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 2,50 €.

3.3.2 Osobný odber na odbernom mieste - zásielku si kupujúci osobne vyzdvihne na odbernom mieste - predajňa NaturFyt na Trenčianskej 47 v Bratislave. Tento druh dodania tovaru je bezplatný.

3.3.3. Odoslanie prostredníctvom kuriéra UPS. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 3,90 €.

3.4. Cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke a kupujúci je o nej riadne informovaný.

3.5. Objednávky sú odosielané len v rámci Slovenskej republiky.

 

4.    Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba platobnou kartou - po ukončení objednávky bude zákazník automaticky presmerovaný na stránku banky, kde zadá udáje jeho platobnej karty a tým zrealizuje platbu za objednávku. Tento druh platby za tovar je bezplatný.

4.1.2. Platba na dobierku - zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérskej službe. Tento druh platby za tovar je spoplatnený 1,00 € (reálnymi nákladmi, ktoré musí predávajúci uhradiť doručovateľovi (Sl. pošte, kuriérovi) za službu dobierka )
4.1.3. Platba vopred bankovým prevodom - zákazníkovi sú po uskutočnení objednávky emailom zaslané údaje na prevod. Objednávka je odoslaná po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa. Tento druh platby za tovar je bezplatný.
4.1.3. Platba TatraPay pre klientov Tatra Banky - zákazník je po uskutočnení objednávky presmerovaný na svoj internet banking Tatra Banky, kde zrealizuje platbu. Tento druh platby za tovar je bezplatný.

 

5.    Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej zaevidovania v systéme. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod www.mojahimalaya.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní. O tomto je zákazník informovaný aj v emailovom potvrdení o objednávke, kde je link na stránku s informáciami o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Stránka sa nachádza na http://www.mojahimalaya.sk/odstupenie

6.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:

6.2.1. Emailom na info@mojahimalaya.sk

6.2.2. Telefonicky na kontaktné čísla uvedené na stránkach www.mojahimalaya.sk

6.2.3. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Zámerne vynechané

 

8.    Reklamácia

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na výrobky sa vzťahuje záručná doba podľa platného obchodného zákonníka Slovenskej republiky t.j. 24 mesiacov.

8.3. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 7 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.3.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Ventas, s.r.o. balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 7 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

8.4. Nežiadúce a vedľajšie účinky kozmetických výrobkov Himalaya nie sú dôvodom na reklamáciu

8.5. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

8.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

9.    Ochrana osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a emailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na info@mojahimalaya.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

10. Pravidlá upravujúce zvýhodnené akcie na tovar, poštovné, darčeky alebo iné akcie

10.1.   Zvýhodnené akcie vyhlasuje predávajúci a kupujúci sú o nich informovaní na stránkach www.mojahimalaya.sk. Zaregistrovaní užívatelia sú o akcii informovaní aj pomocou newsletteru.

10.2.   Predávajúci má právo akcie v priebehu ich trvania meniť.

10.3.   V prípade zľavy formou zľavového kódu zadávaného v 2.kroku objednávky bude zákazníkovi uplatnený iba 1 kód, a to ten s najvyššou zľavou.

10.4.   Výherné výrobky zadarmo sú odosielané len v rámci Slovenskej republiky.

 

11. Diskusia k výrobkom

11.1. Diskusné príspevky k výrobkom su vyjadrením sukromných názorov návštevníkov stránky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

11.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré budu propagovať iné firmy, produkty alebo internetové stránky.

 

12. Partnerský affiliates program

12.1. Do partnerského affiliates programu sa môže registrovať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

12.2. Každému registrovanému affiliates partnerovi bude vygenerovaná unikátna linka, ktorá mu bude slúžiť na registráciu jeho zákazníkov.

12.3. Každý zákazník, ktorý sa následne do internetového obchodu zaregistruje prostredníctvom unikátnej linky partnera, bude automaticky zaradený pod jeho partnerské konto. Z každej jeho realizovanej a zaplatenej objednávky získava partner províziu 10 %.

12.4. V prípade, ak nevyplatená provízia presiahne sumu 20 €, je potrebné, aby registrovaný partner informoval prevádzkovateľa internetového obchodu e-mailom na info@mojahimalaya.sk a dohodol si vyplatenie provízie.

12.5. Peniaze budú partnerovi poslané na účet vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca, kedy o zaslanie provízie požiada.

12.6. Výška provízie a suma potrebná na vyplatenie provízie môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek upravená, avšak prevádzkovateľ musí partnerov o tejto zmene informovať minimálne 1 týždeň vopred.

12.7. Partnerský program môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek zrušený. V takomto prípade prevádzkovateľ partnerom túto skutočnosť oznámi a vyplatí tým, ktorí o to požiadajú, ich aktuálnu províziu do 1 mesiaca od oznámenia zrušenia programu.

 

13.    Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

13.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

13.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Dátum aktualizácie obchodných podmienok - 10.4.2014

FAQ - Frequently Asked Questions

 

1. Ako objednávať tovar?

 

Tovar je možné objednať prostredníctvom našej internetovej stránky www.mojahimalaya.sk. V prípade záujmu o špecifické výrobky Himalaya, odber vo väčšom množstve alebo veľkoobchodný odber nás prosím kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

2. Aká je cena a spôsob doručenia?

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Doručenie trvá približne 2 dni a cena za doručenie je 1,9 EUR.

 

3. Je možné tovar vrátiť alebo vymeniť?

Podľa zákona je možné tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych pracovných dní od prevzatia. U nás do 30 dní. Tovar musí byť nepoužitý, v opačnom prípade nie je jeho vrátenie možné.

 

4. Aký je postup pri platbe bankovým prevodom?

Pri vypĺňaní objednávky pri výbere spôsobu platby a doručenia vyberte možnosť „Platba bankovým prevodom“. Následne po ukončení objednávky vám bude odoslaný email s informáciami potrebnými k bankovému prevodu.

 

5. Kedy dostanem tovar zaplatený bankovým prevodom?

Tovar bude expedovaný najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia platby na náš účet, vo väčšine prípadov je však odoslaný do 48 hodín.

 

6. Je možné zmeniť alebo stornovať objednávku, ktorá bola zaevidovaná v systéme?

Objednávku zaevidovanú v systéme je možné telefonicky alebo emailom zmeniť alebo stornovať do 1 hodiny od odoslania. Po 1 hodine sa objednávka stáva záväznou.

 

7. Je možné pri platbe vopred na účet stornovať zaplatenú objednávku?

Stornovať zaplatenú objednávku je možné iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 

8. Ako viem, že moja objednávka bola prijatá a bude odoslaná?

O prijatí a odoslaní objednávky bude zákazník informovaný emailom.

 

9. Kde nájdem informácie o stave svojej objednávky?

Stav svojej objednávky môžete sledovať po prihlásení sa na stránke www.mojahimalaya.sk. Kliknutím na „Objednávky“ sa zobrazí zoznam vašich objednávok aj s aktuálnym statusom.

 

10. Aká je minimálna hodnota objednávky?

Minimálna hodnota objednávky nie je určená, no s nižšou hodnotou objednaného tovaru sa zvyšuje jeho jednotková cena, keďže cena za dopravu je rovnaká ako pri 1 výrobku, tak pri napríklad 5 výrobkoch. Preto je výhodnejšie objednať si naraz viac kusov tovaru.

 

11. Môžem nakupovať v e-shope ako firma/živnostník?

V našom e-shope môže nakupovať aj firma/živnostník. Pri objednávaní tovaru je dôležité v registrácii vyplniť fakturačné údaje spoločnosti, na ktorú bude následne vystavená faktúra.

 

12. Posielate tovar aj do zahraničia?

Objednaný tovar bohužiaľ do zahraničia neposielame, zásielka môže byť doručená len na území Slovenskej republiky.

 

13. Je možné nakupovať bez registrácie?

 

Prostredníctvom e-shopu nie je možné nakupovať bez registrácie, vaše údaje sú potrebné pre vystavenie faktúry za dodaný tovar. Pri registrácii vypĺňa zákazník navyše oproti nakupovaniu bez registracie (ktorú využívaju niektoré internetové obchody) len svoje heslo.